Administració

Tretzè Col·loqui Volum II


ÍNDEX
Montserrat Adam Aulinas, Les formes de la primera persona del present d’indicatiu cántoc i cántot…7
Margarida Bassols i Anna M. Torrent, El català deis xòumans: empatia lingüística amb el receptor…29
Montserrat Batllori Dillet, Sincronia i diacronia de ser i estar…43
Vicent Beltran, Héctor Gonzàlvez, M. Isabel Guardiola, Josep Miquel Manzanaro, Sandra Montserrat i Carles Segura, Pràctiques de laboratori de fonètica en l’alumnat de la Universitat d’Alacant. Motivació, resultats i reflexions…55
Emili Boix-Fuster, Mireia Galindo i F. Xavier Vila, Les varietats socioculturals de la regió metropolitana de Barcelona: el COS (Corpus de varietats socials) de la Universitat de Barcelona…71
Oriol Camps, Lluís de Yzaguirre i Francesca Salvà, Diagnòstic Ortològic assistit…85
Josefina Carrera, Ana María Fernández i Miquel-Àngel Pradilla, De fonètica contrastiva: els africats alveopalatals del lleidatà i del barceloní…93
Josep M. Castellà La subordinació en el discurs oral i escrit…107
Jordi Cornellà Detrell, Oralitat i escriptura a la literatura catalana de postguerra…117
Ona Domènech, Rosa Estopà i Cristina Mayoral, Neologia lèxica i mitjans de comunicació… 131
Jean Paul Escudero, Sobre la continuïtat o la ruptura de l’àrea d’alguns mots septentrionals a l’Empordà… 143
Dolors Font i Rotchés, Criteris d’elaboració d’un corpus oral per a l’estudi de l’entonació… 155
Jaume Gaya, Kinèsica i literatura. L’estudi dels gestos al Llibre de les bèsties… 167
Montserrat González, Ús de llavors i aleshores en el registre col·loquial… 181
Narcís Iglésias, La llengua oral als inicis de la lingüística catalana: estudis de Josep Calveras sobre els pronoms febles en els dialectes catalans… 199
Joan Julià-Munné, L’ortoèpia de l’onomàstica forana… 217
Àngels Massip, Canvi i variació: noves metàfores, noves prospeccions… 235
Anna Matamala i Mercè Lorente, Combinatòria d’interjeccions i llengua oral… 245
David Paloma i Mila Segarra, Realitat i llenguatge en la ficció televisiva…263
Maria Pilar Perea, El perfet simple: extensió i ús a començament del segle xxi… 279
Vicent J. Pérez Navarro, Vocabulari antic de Crevillent… 297
Josep Pi i Mallarach, La pronúncia oberta i tancada de les oo en els neologismes nominals del català central: ¿és la presentació d’una tendència innovadora o bé la confirmació d’una manifestació antiga?… 311
Clàudia Pons, L’assimilació regressiva de mode d’articulació en el català de Mallorca i de Menorca… 327
Anna Puig Montada, Anàlisi de resultats extrets del Diccionari de freqüències de l’Institut  d’Estudis Catalans… 349
Philip D. Rasico, L’Onomasticon Cataloniae i les Llibretes de Camp de Joan Coromines referides especialment a la Catalunya Nord… 359
M. Salomé Ribes Amorós, L’acció i el contingut en la construcció del discurs: anàlisi de la producció textual d’una classe de gimnàstica i d’una sessió d’entrenament de castellers… 373
Albert Rico Busquets, La llengua catalana i els registres col·loquials a les sèries de producció pròpia de TV3… 385
Sílvia Romero i Imma Creus, Propostes per a l’ús formal oral del català nord-occidental: aspectes fonètics… 393
Francesca Salvà, Lluís de Yzaguirre i Maria Teresa Cabré, Un diccionari ortològic català… 409
Pelegrí Sancho Cremades, Sobre la gramaticalització d’algunes interjeccions impròpies del català col·loquial… 419
Núria Santiveri, L’humor en la conversa quotidiana… 433
Abelard Saragossà, Visió panoràmica de la construcció de + adjectiu qualificatiu… 445
Marta Torres i Vilartasana i Maria Josep Cuenca, La norma en les converses virtuals o xats… 469
Antonio Vañó Cerdà, L’ús d’estar amb locatius en català… 481
Lluís de Yzaguirre, Antoni J. Farriols i Jaume Martí, El corpus RETOC: un corpus oral per a la recerca i la docència… 495
Abreviatures… 5o5