Administració

Tretzè Col·loqui Volum I

ÍNDEX
Josep Maria Nadal, Pròleg…5
Albert Hauf, Discurs en la sessió inaugural…7
Albert Hauf, Discurs en la sessió de clausura…11
Vicent Josep Escartí, Escrits valencians del Barroc: textos i contextos…17
Josep Maria Nadal, Les llengües en el naixement de l’Europa moderna…43
Albert Rossich, Els certàmens: de la Gaia Ciència als Jocs Florals…63
Guillem Alexandre Amengual i Bunyola, Tres versions mallorquines de la Regla de sant Agustí a l’època moderna…93
Lídia Ayats, Els recursos estilístics d’ascendència gongorina en Joan Blanch…109
Mireia Campabadal i Bertran, Llengua i literatura catalanes en el marc de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona al Set-cents…131
Neus Faura i Pujol, Formes cultes i formes col·loquials en la llengua del Manual de novells ardits o Dietari del consell de Barcelona (s.  xviii)…149
Daniel Ferrer i Isern, Les obres llatines de Francesc Tarafa com a principi i font de la Chrònica de Catalunya…163
María de los Ángeles García García, La funció del mite en la poesia amorosa de Francesc Fontanella. Una primera aproximació…177
Jordi Ginebra, Una altra ortografia catalana inèdita anterior a la Renaixença (i notes sobre Ignasi Petit i Riera)…190
Maria Dolors Madrenas Tinoco i Joan Manuel Ribera Llopis, El discurs narratiu de la literatura de viatges del Sis-cents i del Set-cents: a propòsit de les Relacions de Miguel Matas i Joan López…203
Joan Mahiques Climent, El viatge de Pere Porter a l’infern: tradició literària i context barroc…211
Joan Miralles, Textos i registres lingüístics a Mallorca en el segle  xviii…227
Eulàlia Miralles, Canvi de llengua en el pas del segle  xvi al  xvii…249
Antoni-Lluís Moll Benejam, El procés de substitució de la llengua literària al Renaixement tardà: les traduccions al castellà de la Història de Mallorca de Joan Binimelis…267
Gabriel Sansano, Algunes notes sobre les fonts dramàtiques de la Tragicomèdia pastoral d’Amor, Firmesa i Porfia, de Francesc Fontanella: Il pastor fido, de Guarini i les comèdies de pastors de Lope de Vega…281
Maria Rosa Serra Milà, Refranys i frases fetes a la llengua literària del  xviii..295
Pep Vila, De la Passió Didot a la Passió Fonda…301
Nicolau Dols, Els estudis de fonologia catalana en els darrers cent anys…323
Conxita Lleó, Fenòmens evolutius i d’ús oral del català des de la finestra psicolingüística de l’adquisició bilingüe…361
Károly Morvay, La fraseologia en la llengua literària del segle xx…387
Abreviatures…413