Administració

Novè Col·loqui Volum III


ÍNDEX
JOSÉ ENRIQUE GARGALLO GIL, «Basquet», «plató(n)», «billot»: noms de recipients per a fruita a l’orient peninsular 5
JESÚS JIMÉNEZ-PELEGRÍ SANCHO, Algunes qüestions de lingüística contrastiva en el lèxic de la recol·lecció en català i castellà. Sobre la locució prepositiva arran de 27
JENNY BRUMME, La intertextualitat com a fenomen de la lingüística de contacte 43
MAX W. WHEELER, El contacte, l’aïllament i la tipologia dialectal 69
MARC LEPRÉTRE-JORDI BAÑERES, Correlats sociològics de les llengües polinòmiques 79
ERNEST QUEROL, Models en contacte: anàlisi dels estudis sobre les relaciona interlingüístiques 87
TERESA CABRÉ I MONNÉ, Interferència, ortografia i gramàtica 97
BLANCA PALMADA, La reducció de [e] inicial de l’occidental: les raons del sistema i la interferència 111
VICENT ESCRIVÀ I CAUDELI, Aproximació sociolingüística al procés de reducció d’assimilació de la variable [E] àtona final a Oliva 121
ÁNGEL LÓPEZ GARCÍA-MOLINS, L’apitxat com a contacte de llengües i com a solució interna 137
MIQUEL ÀNGEL PRADILLA 1 CARDONA, Un cas de sociolingüística catalana: la pre-palatal sonora benicarlanda 143
EMILI CASANOVA, Evolució i interferència en el sistema demostratiu català: una explicació 161
JÚLIA TODOLÍ, Els clítics pronominals de 3. a persona a les comarques d’Alacant: interferència lingüística del castellà 9 197
ABELARD SARAGOSSÀ, Un intent d’emmarcar l’estudi d’algunes interferències entre el català i el castellà en relació a l’ús del pronom ELL 211
MANUEL PÉREZ SALDANYA-VICENT SALVADOR, Lingüística cognitiva i llengües en contacte: el cas del futur de probabilitat en català. 229
MANUEL SIFRE GÓMEZ, Canvis d’adscripció conjugacional per influència de l’espanyol 247
ISABEL GARCÍA IZQUIERDO, Breu anàlisi de l’el·lipsi de en la coordinació disjuntiva: estudi contrastiu català-castellà 257
MERCÉ LORENTE CASAFONT, Funció lexicogràfica i contacte de llengües: els diccionaris de barbarismes 269
EMILI BOIX I FUSTER, El contacte de llengües a la Barcelona dels noranta 283
M. TERESA TURELL-JOAN J. PUJADAS, Els indicadora sociolingüístics del contacte interètnic 301
RAMON CARRETÉ, Interferències lingüístiques en un bilingüe familiar de cinc anys 319
JOSEP BALLESTER-ADOLF PIQUER, L’argot i el contacte de llengües: la seua vigència literària 333
ANNA M. TORRENT, Notes sobre la presència de la llengua castellana en els anuncis catalans 347
TAULA RODONA: Literatura i societat a les terres de frontera (intervencions de LLUÍS ALPERA, MARGARIDA ARITZETA, GASPAR JAÉN I URBAN, POW PONS, JAUME PÉREZ MONTANER i EMILI
RODRÍGUEZ BERNABEU) 369
TAULA RODONA: Present i futur del «Misteri d’Elx» (intervencions de JOAN CASTAÑO I GARCIA, JESÚS FRANCESC MASSIP, Luis QuiRANTE SANTACRUZ i JOSEP ROMEU I FIGUERAS) 391
TAULA RODONA: L’ensenyament del catalá arreu del món (intervencions d’ISOLDA BIGBAVA-MARINA ABRÁMOVA, JENNY BRUMME, KÁLMÁN FALUBA, ANTONI NUGHES, JOSEP ROCA PONS, ARTHUR TERRY i MIQUEL RENIU I TRESERAS) 415
Presentació del Llibre blanc sobre la unitat de la llengua catalana (presentació de LLUÍS ALPERA i intervenció d’ANTONI M. BADIA I MARGARIT) 439
APÈNDIX
Discurs del President de l’AILLC, PROF. GIUSEPPE TAVAN1, en l’acte inaugural del Col·loqui 447
Discurs de l’Excm. Sr. Rector Magnífic de la Universitat d’Alacant, PROF. RAMÓN MARTÍN MATEO, en l’acte inaugural del Col·loqui. 451
Discurs del President de 1’AILLC, PROF. GIUSEPPE TAVANI, en l’acte de clausura del Col·loqui 455
Documents aprovats per 1’Assemblea de l’AILLC 459