Administració

Desè Col·loqui Volum III


ÍNDEX
Corrents actuals de la lingüística 
1 Conferencia plenària de clausura
Germà Colón Domènech (Universitat de Basilea): Reflexions sobre contrasts valenciano-principatins … 7

Ponències
Antoni Maria Badia i Margarit (Universitat de Barcelona): Els Col·loquis de Català i la lingüística: balanç d’un quart de segle … 23
Helmut Lüdtke (Universitat de Kiel): Entre liad i romànic: amb especial consideració del català … 57
Manuel Pérez Saldanya (Universitat de València): Gramaticalització i reanàlisi: el cas del perfet  perifràstic català … 71

3 Comunicacions
Jordi Ginebra (Universitat Rovira i Virgili de Tarragona): Algunes reflexiona sobre l’objecte, mètodes i possibilitats de l’estudi de la història de la lingüística catalana … 111
Afina Torrent-Lenzen (Aquisgrà): Una nova directriu dins la recepció de l’obra de Pompeu Fabra … 127
Salvador Oliva (Universitat de Girona): El sintagma fonològic: interaccions entre eurítmia i sintaxi … 141
Esteve Clua i Julve (Universitat Pompeu Fabra de Barcelona): Les preposicions febles a i en en els  complements locatius i direccionals: justificacions des de la fonologia generativa no lineal … 157
Maria-Rosa Lloret (Universitat de Barcelona): Dissimilació de sonants i representació autosegmental … 169
Teresa Cabré i Monné (Universitat Autònoma de Barcelona): Fenomens lingüístics dependents de l’estructura prosòdica … 185
Jordi Colomina i Castanyer (Universitat d’Alacant): La simplificació dels grups consonàntics finals en català … 195
Jesús Jiménez Martínez (Universitat de València): Aproximació als grups de consonants en posició final de mot en català des de la Teoria de l’Optimitat … 225
Josep Maria Castellà i Lidon (Universitat Pompeu Fabra de Barcelona): Per una descripció de la llengua oral: els discursos orals no col·loquials … 259
Joan-Antoni Mesquida i Cantallops (Universitat de les Eles Balears): Actualitat dels estudis sobre el llenguatge científic del català … 275
Lídia Pons i Griera (Universitat de Barcelona): Els recursos lingüístics en el missatge publicitari … 297
Toni Badia (Universitat Pompeu Fabra de Barcelona): La lingüística computacional i la descripció del català … 307
Mercè Lorente Casafont (Universitat Pompeu Fabra): La teoria de l’estructura argumental i la representació del lèxic … 323
Josep Vicein Calatayud Cuenca (Universitat de València): L’experiència espacial del cos en les unitats fraseològiques catalanes: més enllà de la imatge creativa … 337
Vicent Salvador (Universitat de València): Fraseologia del «com» … 355
Pelegrí Sancho Cremades (Universitat de València): La construcció ce fripon de valet des d’un punt de vista cognitiu … 381
Maria Josep Cuenca (Universitat de València): Aproximació sintàctico-pragmàtica a les question-tags en
català … 397
Abelard Saragossà Alba (Universitat de València): Una introducció al concepte «pronom» … 409
Júlia Todolí (Universitat de València): Doblament i represa pronominal en català … 441

Apèndix
Discurs del President de 1’AILLC, Giuseppe Tavani, en l’acte de clausura del Col·loqui … 467
Resolució aprovada per l’Assemblea de I’AILLC … 469