Administració

Cinquè Col·loqui

ÍNDEX
Próleg 5
GIUSEPPE TAVANI, Literatura i societat a Barcelona entre la fi del segle xiv i el començament del xv 7
LOLA BADIA, L’«humanisme català»: formació i crisi d’un concepte historiogràfic 41
GIUSEPPE GRILLI, La poesia com a recer. Formalisme i ambigüitat en l’obra de J. Basset 71
ALBERT G. HAUF, L’espiritualitat catalana medieval i la «devotio moderna» 85
MARIE-CLAIRE ZIMMERMANN, Metàfora i destrucció del món en Ausiàs March 123
R. B. TATE, Margarit i el tema dels gots 151
ANTONI COMAS, Problemàtica de la «Decadència» 169
MAX CAHNER, Llengua i societat en el pas del segle xv al xvi.
Contribució a l’estudi de la penetració del castellà als Països Catalans 183
JOSEP ROMEU I FIGUERAS, Poesies populars del segle xiv, procedents del Libre d’amoretes i d’un manual de notari . . 257
JOSEP MASSOT I MUNTANER, Marià Aguiló, col·lector de cançons populars 287
Joaquim MOLAS, Notes sobre la cançó popular moderna. El cuplet 325
ANTONI M. BADIA I MARGARIT, L’Alt Urgell i el català occidental naixent 349
ANNA CORNAGLIOTTI, Lexicografia ítalo-catalana 379
JUAN A. FRAGO, Sobre el léxico aragonés. Datos para el estudio de su frontera con el del catalán noroccidental a mediados del siglo xv 405
JOAN VENY, Sobre els occitanismes del rossellonès 441
REGINA AF GEIJERSTAM, Sobre Heredia i el bilingüisme medieval aragonès-català 495
MARTA GROSSMANN, Anàlisi sociolingüística de la població escolar de l’Alguer 511
JOAN MIRALLES I MONSERRAT, Sobre l’ús lingüístic en les viles medievals mallorquines. Els libres de cort reial . . . 535
AINA MOLL, Problemàtica del català estàndard 571
JOAQUIM RAFEL I FONTANALS, Sobre el benasquès 587
JOY L. ROBINSON, Sociolingüística i variació semàntica: els tractaments en català 619
FRANCESC VALLVERDÚ, Algunes aportacions teòriques dels investigadora catalans a la sociolingüística 639
M. MONTSERRAT BECH I CAMPS, La vocal neutra final al parlar de Roses. Precisions sobre el vocalisme empordanès . . . 657
AMADEU-J. SOBERANAS, Exposició bibliogràfica 669
APÉNDIX: Allocució de Germá Colon, President de l’AILLC
Documents sobre ensenyament i normalització, i sobre l’Obra del Cançoner 675
Sigles usades en aquest volum 671