Administració

Dotzè Col·loqui Volum III

53654
ÍNDEX
Brauli Montoya Abat, L’oriolá: una varietat siscentista de la llengua catalana…7
Immaculada Fàbregas i Alegret, El pretèrit perfet perifràstic a les gramàtiques del segle xix…55
Josep Andrés i Torres-Patrícia Suárez i Montagut-Honorat Trenco i Balloter, Aproximació a l’estudi deis composts llatins i catalans de pondre i posar…69
Maria Rosa Fort i Cañellas, El català en documentació notarial del segle xvi (Baix Aragó)…87
Michel Camprubí, «D’aquí a…», «Dentro de…», «Dans…» /vs./ «al cap de…», «al cabo de…», «au bout de…» o l’expressió d’un termini de temps…107
Jordi Ginebra-Pere Navarro, Revisió del tractament de les unitats fraseològiques en diccionaris catalans dels segles xvi, xvii i xviii…113
FRANCESC XAVIER LLORCA I IBI, El llenguatge mariner català del segle xviiisegons el Diccionario d’Antoni Sánchez Reguart…125
Joan Miralles i Monserrat, Textos i registres lingüístics a Mallorca en els segles xvi i xvii…137
Pere Navarro-Jordi Ginebra, Estudi lingüístic d’El Nou Testament de nostre Senyor Jesús Christ traduït del grek en llengua menorqina . . . 159
Vicent de Melchor-Daniel Casals i Martorell, InvAlart: presentació del projecte d’edició de l’Essai de dictionnaire historique de la langue catalane o Inventari Alart…173
Emili Casanova, El lèxic de la Decadència en els estudis etimológics: el cas del DECat de Joan Coromines…189
Gala Denissenko, El català, llengua del carnaval setcentista barceloní (segons el Poema anafòric de Francesc Tegell)…223
Antoni M. Badia i Margarit, Cistòfor Despuig: ideologia i llengua…231
Maria Àngels Diéguez Seguí, Cinc aspectes de sintaxi catalana al Llibre de Job de Jeroni Conques…261
Dolors Font i Rotchés-Biel Jové i Avellà-Catalina Martínez i Taberner, La importància dels llibres de família com a font lingüística i històrica…281
Javier Giralt Latorre, Toponímia d’Albelda (Osca) en la documentació notarial del segle xvi…299
Joan-Antoni Mesquida Cantallops, L’Art y stil para escriure a totes persones de qualsevol estat que sien. E diverses maneres de comptes abreviats molt necessaris per a totes persones, de Thomás de Perpenyá: un manual de correspondència de principis del segle xvi…317
Sebastià Bonet, Les combinacions de pronoms febles en la Gramàtica catalana de Joan Petit i Aguilar…331
Abelard Saragossà, La concepció gramatical general d’Amengual (1835)…349
Aina Torrent-Lenzen, Formulacions metadiscursives en les obres de Pompeu Fabra de 1891 i de 1898: criteris per a determinar llur valor historicolingüística…367
Francesc Bernat i Baltrons, Els orígens de la dialectologia catalana al segle xix: la tasca de Manuel Milà i Fontanals...387
Maria Pilar Perea, Els dialectes catalans i el desenvolupament de la dialectologia a Catalunya durant el segle xix…413
Joaquim Martí Mestre, Llengua i Renaixença. L’obra lingüística de Josep d’Orga i Pinyana (1800-1881). La Fraseologia per facilitar llegir i scríurer lo llemosí…435
Role Kailuweit, Cap a la Renaixença. Els canvis en l’arquitectura i en les actituds lingüístiques al segon terç del segle xix…459
Carles Duarte i Montserrat, Traducció literària entre llengües properes: resolució de problemes concrets…485