Administració

Catorzè Col·loqui Volum III

53654
ÍNDEX
Crèdits
Kálmán Faluba, Coincidències lèxiques entre el català i l’hongarès . . .  5
Vicent Salvador, Entre la retòrica i la gramàtica: estructures de la concessivitat en català . . . 17
Carsten Sinner, Influències lingüístiques com a senyal de vitalitat d’una llengua . . . 43
Montserrat Anguera, Traducció i estil . . . 69
Joan A. Argenter, Les dinàmiques de la llengua a l’Alguer . . .  75
Francesc Bernat i Baltrons, La relació entre el català i l’occità a l’obra de Manuel Milà i Fontanals . . . 85
Glòria Bordons – Lis Costa – Carme Arenas, La traducció com a vehicle per al coneixement poètic i lingüístic . . . 97
Teresa Cabré Monné, El sistema vocàlic del català central i l’adaptació dels manlleus . . . 111
Elisenda Campmany Jané, Algunes consideracions tipològiques sobre els clítics pronominals . . . 121
Emili Casanova, La traducció de la fraseologia castellana en els diccionaris castellà-valencià recents . . . 133
Esteve Clua, Intercomprensió i lingüística comparada . . . 151
Eusebi Coromina, L’article personal en la traducció de narrativa literària i cinematogràfica . . .  161
Nicolau Dols, Del portuguès al català: apunts per a una teoria de l’optimitat en traducció poètica . . . 171
Maria Rosa Fort i Cañellas, Manlleus del català a l’espanyol i de l’espanyol al català en els diccionaris normatius (DRAE, DIEC) . . .  181
Maria-Rosa Lloret, Tipologia lingüística en els cursos impartits per Fabra: aspectes fonètics . . .  191
Richard Mansell, Totes òptimes, cap de perfecta: les traduccions catalanes de The raven . . .  201
Pilar Monné – Laia Obis – Gerard Rius, Formes discursives de la divulgació científica en els nous formats televisius . . .  209
Brauli Montoya Abat, L’efecte del contacte de llengües sobre el canvi lingüístic. El cas del català dels valencians . . .  221
Kata Pálvölgyi Baditzné, Fenòmens tonals conflictius en la llengua catalana i l’hongaresa investigats en la interllengua hongaresa-catalana . . . 233
Francesc Parcerisas – Iolanda Pelegrí, Els seminaris de traducció poètica de La Institució de les Lletres Catalanes al Centre d’Art i Natura de Farrera de Pallars . . .  249
Joan Perera – Melina Aparici – Marcel Fité – Joan Busquets, L’empremta del castellà en les produccions lingüístiques dels catalanoparlants: una anàlisi evolutiva . . .  257
Pere Quer i Aiguadé, La traducció dels textos llatins al català: un exemple historiogràfic dels segles xiv i xv  . . . 273
Laia Querol i Cortiella, Els increments de l’arrel verbal en català i d’altres llengües romàniques . . .  285
Philip D. Rasico, Tres enquestes lingüístiques inèdites de J. Coromines realitzades vora la frontera occitana: els termes de Calce, Montner i les Cases de Pena (1960) . . .  297
Jordi Suïls – Ramon Sistac – Gemma Rigau, Generalització i particularització en ribagorçà: alguns trets en relació amb el benasquès i l’occità . . .  325
Ildikó Szijj, Les formes de l’imperatiu en català i altres llengües romàniques . . .  341
Aina Torrent-Lenzen, Partícules modals en català . . .  351
Ricard Torrents, Vers una traductologia catalana . . .  361
Joan Torruella, Bases per a l’estudi contrastiu del lèxic català, aragonès i castellà dels segles xiii i xiv . . .  381
Katharina Wieland, El llenguatge juvenil català: un refugi per als barbarismes i els estrangerismes? Convergències i divergències en l’ús de préstecs en la varietat diafàsica juvenil i la seva representació als mitjans de comunicació catalans . . .  399