Administració

Convocatòria de cinc borses de viatge per al Col·loqui de Bucarest

CONVOCATÒRIA
Borses de viatge de 300 € cada una, i inscripció gratuïta, per a participar al XVIII Col·loqui
Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Bucarest, 2-6 de juliol de 2018).

Requisits:
Ser estudiant de màster o doctorat, tenir menys de 30 anys, ser membre de l’AILLC, estar al corrent
de pagament de la quota anual i tenir acceptada una comunicació al col·loqui.

Documentació que cal presentar:
– Sol·licitud (v. document més avall).
– Document signat pel director del departament/centre en què s’inscriguin els estudis del candidat.
Cal fer-hi constar, d’una banda, la condició d’estudiant i els estudis que segueix i, de l’altra, si
l’estudiant gaudeix o no de beca predoctoral (v. document més avall).
– CV del candidat.

Lliurament de documentació i termini:
Cal fer arribar tota la documentació per correu electrònic abans del 12 de maig a les 12 h a l’adreça:
aillc@iec.cat. Cal especificar “Borsa_AILLC2018” en el tema del missatge.

Compromís:
L’acceptació de l’ajut comporta el compromís de presentar la comunicació i d’assistir al col·loqui
durant tots els dies de les sessions del congrés (2-5 de juliol de 2018), i el lliurament de les factures originals corresponents a les despeses realitzades per l’import atorgat.
Les persones seleccionades rebran una comunicació per correu electrònic durant la segona quinzena
de maig. L’import es farà efectiu a València, després que la persona seleccionada acrediti
l’assistència al col·loqui.