Administració

XIV Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes a Budapest (2006)

Amb la col·laboració de la Universitat Eötvös Loránd de Budapest

Budapest (Hongria)
4 a 9 de setembre de 2006

Primera circular

L’ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES (AILLC) té com a finalitat aplegar les persones de tot arreu interessades per la filologia catalana i fomentar els estudis de llengua i literatura catalanes. L’Associació organitza un Col·loqui cada tres anys per a debatre temes científics de l’especialitat; els Col·loquis han tingut lloc a Estrasburg (1968), Amsterdam (1970), Cambridge (1973), Basilea (1976), Andorra-Barcelona (1979), Roma (1982), Salou-Tarragona (1985), Tolosa de Llenguadoc (1988), Alacant-Elx (1991), Frankfurt am Main (1994), Palma de Mallorca (1997), París (2000) i Girona (2003). L’Assemblea General de l’AILLC celebrada a Girona l’any 2003 va aprovar per unanimitat la candidatura de Budapest com a seu del XIVè Col·loqui.

Seu i dates del Col·loqui
El XIVè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes tindrà lloc a Budapest, a la Universitat Eötvös Loránd, durant la setmana del 4 al 9 de setembre de l’any 2006.

Temes del Col·loqui
Per acord de la Junta de Govern de l’AILLC, reunida a Barcelona el 3 de setembre de 2004, es fixen els temes següents:

1. Contactes internacionals de la literatura catalana a partir del modernisme
(Enfocament previst: traducció, traductologia, paral·lelismes, influències i recepció crítica)
2. Contactes lingüístics del català amb altres llengües
(Enfocament previst: manlleus, lingüística comparada i tipologia lingüística)
3. Fraseologia
(Enfocament previst: fraseologia comparada, fraseologia i traducció, fraseodidàctica, fraseografia)

Treball científic

El treball científic comprendrà els aspectes següents:

1. Conferències plenàries: hi haurà una conferència inaugural i una de clausura.
2. Ponències: la Junta de Govern de l’AILLC ha invitat vuit especialistes a presentar ponències de 45 minuts sobre un dels temes del Col·loqui.
3. Taula rodona: “Les traduccions del català a les llengües de l’Europa Centroriental”.
4. Comunicacions: tots els membres de l’AILLC poden presentar comunicacions de 20 minuts de durada sobre els temes proposats. Els qui encara no en siguin membres poden fer-se’n adreçant una sol·licitud d’ingrés a l’AILLC avalada amb la firma de dos membres (AILLC, Carrer del Carme 47, E-08001, Barcelona; aillc@iecat.net).

Els qui decideixin presentar una comunicació hauran de trametre un resum (d’una llargada mínima d’una pàgina i màxima de dues) al Comitè Organitzador abans del 30 de desembre de 2005. En aquest resum s’especificarà l’interès del tema escollit, com també l’objectiu, la metodologia i, si escau, les conclusions de la comunicació. El Comitè decidirà sobre l’admissió de les comunicacions i ho comunicarà als autors durant el febrer i el març de 2006.

Proposta de programa

Dilluns 4:

Arribada i allotjament

Dimarts 5:

Matí: recepció, conferència inaugural
Tarda: ponències, comunicacions
Vespre: activitats complementàries

Dimecres 6:

Matí: ponències, comunicacions
Tarda: comunicacions, taula rodona
Vespre: activitats complementàries

Dijous 7:

Excursió

Divendres 8:

Matí: ponències, comunicacions
Tarda: comunicacions, assemblea de l’AILLC

Dissabte 9:

Matí: ponències, comunicacions, conferència de clausura

Circulars

La segona circular del Col·loqui es trametrà el gener de 2006.

Correspondència

Per a informació general i per a qualsevol qüestió referent a l’organització del Col·loqui adreceu-vos a:

Departament d’Espanyol, AILLC
Universitat Eötvös Loránd
Budapest 1088, Múzeum krt. 4/C
Hongria
Fax (00 36 1) 411 65 60
E-mail: AILLCBudapest@freemail.hu

Membres de la Junta de Govern

President: Albert G. Hauf Valls
Vicepresident: Philip Rasico
Secretària: Lídia Pons Griera
Vicesecretària: Ildikó Szijj
Tresorer: Joaquim Rafel Fontanals
Vocals: Joan Armangué Herrero, Joan Mas Vives, Josep Nadal Farreras, Beatrice Schmid

Comitè organitzador

Presidenta d’honor: Katalin Kulin
President: Kálmán Faluba
Vicepresident: Balázs Déri
Secretària: Ildikó Szijj
Tresorera: Erika Mezősi
Vocals: Dóra Faix, Károly Morvay, Eloi Castelló, Jordi Giné