Administració

VI Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes a Roma (1982)

El sisè Col·loqui va ésser celebrat a la tardor del 1982 a Roma, en el marc de l’esplèndida Villa Mirafiori. L’elecció d’aquesta ciutat tenia el caràcter simbòlic de retre homenatge als estudiosos italians que, des de temps i ben nombrosos, s’han interessat per la llengua i per les lletres catalanes, en consonància amb els lligams històrics que uneixen Itàlia amb les gents del vell Casal d’Aragó.

Ultra les comunicacions que són recollides a les actes, hi hagué una animada Taula Rodona, dirigida pel professor Ramon Aramon i Serra sobre «Problemes de crítica textual, plantejats específicament sobre textos medievals catalans», en la qual presentaren llurs opinions els senyors Miquel Batllori, Germà Colón, Giuseppe e. Sansone i Giuseppe Tavani. Hi intervingueren en les discussions, i no sempre d’acord amb els ponents, diversos congressistes.

Els participants van poder assistir a un concert de música -obres de Granados, Mompou i Albéniz-, a la Sala dels Horacis i Curiacis del Campidoglio, a càrrec de Rosa Sabater. Fou un dels darrers triomfs d’aquesta gran pianista que havia de desaparèixer tràgicament poc després.

Les actes, aparegudes el 1983 a les Publicacions de l’Abadia de Montserrat, han estat editades a cura de Giuseppe Tavani i Jordi Pinell que foren també els eficaços organitzadors dels Col·loqui. El valor científic de les conferències d’aquest volum és, com als precedents, prou elevat. Hi predominen, naturalment, aspectes de relacions italocatalanes, en particular de l’època del Renaixement; però no hi manquen ponències o comunicacions espontànies de llengua contemporània i de literatura sobre els nostres segles XIX i XX.

Cal destacar que els llibres que formaven l’exposició bibliogràfica instal·lada a la Villa Mirafiori foren lliurats per la Generalitat de Catalunya, en presència del senyor Conseller de Cultura, Max Cahner, a la Universitat de Roma. Amb aquest obsequi generós els estudis de catalanística hi rebien unes eines immillorables. Així ho interpretà, amb paraula justa, el titular de l’ensenyament, el professor Jordi Pinell.

A l’Assemblea plenària celebrada l’1 d’octubre de 1982 fou renovellada la junta de Govern de l’AILLC, la qual restà constituïda de la manera següent: Arthur Terry (president), Giuseppe Tavani (vicepresident), Josep Massot i Muntaner (secretari), Joan M. Pujals (vicesecretari), Nic Stolp (tresorer), i Rolf Eberenz, Alan Yates, Joaquim Rafel i Josep Gulsoy (vocals). Hom convingué que el Col·loqui a celebrar al cap de tres anys tindria lloc a Tarragona. Així mateix l’auditori aclamà el senyor Francesc B. Moll com a Conseller de l’Associació i el senyor Alberto Boscolo fou nomenat Membre d’Honor.

(Extret de l’article de Germà Colón Domènech publicat en el llibre L’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (1968-1998), Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona 1999)

V Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes a Andorra (1979)

El Col·loqui d’Andorra (octubre del 1979) constà d’una temàtica doble tant en el vessant lingüístic com en el literari. El primer gira entorn de la sociolingüística i dels parlars del Pirineu: hom hi tractà, entre altres qüestions, els aspectes de les llengües en contacte, exemplificats de manera particular amb l’Aragó de l’època medieval i de la moderna. El segon abastà temes sobre la literatura popular i sobre les relacions entre les lletres i la societat fins al segle XVIII; el límit cronològic era degut al fet que en el precedent Col·loqui havien estat estudiats literàriament els segles XIX i XX. Voldria remarcar la vàlua de la majoria de les aportacions i hom em permetrà d’assenyalar la importància que per al coneixement del segle XV català i sobretot per a la seva espiritualitat, ha tingut aquesta reunió andorrana.

El dissabte 6 d’octubre de 1979, coincidint amb la clausura a Barcelona, hom pogué assistir a una exposició bibliogràfica a la Biblioteca de Catalunya, deguda a la iniciativa d’Amadeu J. Soberanas, amb la qual cosa s’il·lustraven els aspectes tractats; les peces foren presentades sota una perspectiva cronològica i temàtica. Les actes han recollit el catàleg de l’exposició.

Precisament aquestes actes, també aparegudes entre les Publicacions de l’Abadia de Montserrat (1980), foren curades per Jordi Bruguera i Josep Massot, a la diligència dels quals hom deu haver-ne disposat en un temps molt breu.

A l’Assemblea Reglamentària d’Andorra foren elegits els nous càrrecs de la Junta de Govern, la qual quedà formada com segueix: Germà Colón (president), Giuseppe Tavani (vicepresident), Josep Massot (secretari), Jordi Pinell (vicesecretari), Nic Stolp (tresorer), Jordi Carbonell, Rolf Eberenz, Joan Veny i Alan Yates (vocals).

(Extret de l’article de Germà Colón Domènech publicat en el llibre L’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (1968-1998), Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona 1999)